Termékkategóriák
Facebook
Bankkártyás fizetés, utalványok
Online fizetés
Top termékek
Akril marker pink 2mm

Akril marker pink 2mm

Golyóstoll M&G Lavender kék, 0,38 mm

Golyóstoll M&G Lavender kék, 0,38 mm

Grafit ceruza Bensia HB kerek  virágos

Grafit ceruza Bensia HB kerek virágos

Grafitceruza M sz.2 háromszögletű

Grafitceruza M sz.2 háromszögletű

Gratulálunk Feliratos Fa lap

Gratulálunk Feliratos Fa lap

Habgyurma  12 szín +  3 db modellező spatula

Habgyurma 12 szín + 3 db modellező spatula

Habgyurma 24 szín+ 3db modellező spatula

Habgyurma 24 szín+ 3db modellező spatula

Kulcstartó Brunnen 3x3cm Rubik kocka

Kulcstartó Brunnen 3x3cm Rubik kocka

Maped Barbie ceruza 12db-os készlet

Maped Barbie ceruza 12db-os készlet

Marker dekor UNI POSCA 3M 8 db-os

Marker dekor UNI POSCA 3M 8 db-os

ÁSZF

Általános Szerződési feltételek

„ÁSZF”

 

1.                   A SZERZŐDÉSES KAPCSOLAT

 

1.1                A SISSI PAPÍR  Kft. értékesítései és szállításai a szerződő felek eltérő írásos megállapodásának hiányában kizárólag az „ÁSZF”-ben meghatározott feltételekkel történnek, amelyek legkésőbb a vevő regisztrációját követő megrendelésével, avagy regisztráció nélkül telefonon, faxon, e-mailen vagy személyesen leadott megrendelésével a vevő által elfogadottnak minősülnek, a szerződés részévé válnak abban az esetben is, ha a vevő a megrendelései vonatkozásában esetlegesen saját általános szerződés feltételekkel rendelkezik.

 

1.2                Az előbbiek alapján létrejött szerződés módosítására kizárólag írásban, a felek közös megegyezése alapján kerülhet sor.

 

1.3                A vevő a regisztrációját követő megrendelésével a jelen „ÁSZF”-ben szabályozott feltételekkel vállalja, hogy a megrendelt árut átveszi és a SISSI PAPÍR  Kft. által közölt árjegyzék szerinti vételárat az előírt fizetési határidőben maradéktalanul kifizeti.

 

1.4                A SISSI PAPÍR Kft. által leszállított árut a vevő kizárólag a SISSI PAPÍR  Kft. írásbeli hozzájárulása esetén jogosult exportálni, amely exportálás a vevő számára a Magyar Köztársaság, illetve a termék származási országának törvényei által meghatározott módon engedélyköteles lehet. A vevő köteles önállóan tájékozódni ezekről a szabályozásokról az illetékes magyar vagy külföldi hatóságoknál.

 

 

2.                   REGISZTRÁCIÓ, FIZETÉSI FELTÉTELEK

 

2.1                A SISSI PAPÍR Kft. tevékenysége során székhelyén azonnali készpénzfizetés ellenében vállalatoknak, cégeknek valamint kizárólag Gödöllő és környékén végfelhasználók részére értékesíti termékeit.

 

2.2                A SISSI PAPÍR  Kft. hosszabb üzleti kapcsolat esetén a vevő részére halasztott fizetési kedvezményt nyújthat, amely kedvezmény megadásának, illetőleg indokolás nélküli, bármikor történő visszavonásának joga a SISSI PAPÍR Kft. kizárólagos mérlegelési jogkörébe tartozik, illetőleg a kedvezmény iránti vevői igény előterjesztésének előfeltétele a vevő legalább három alkalommal történő, együttesen minimum nettó 30.000,- Ft értékben lebonyolított, készpénzes vásárlása a SISSI PAPÍR Kft-nél. A SISSI PAPÍR  Kft. fenntartja magának a jogot, hogy a halasztott fizetési kedvezményhez kapcsolódó, „engedélyezett egyedi vevői kinnlevőség állomány” (ún. „hitelkeret”) biztosítását külön vevői tulajdonosi vagy vevői vezető tisztségviselői készfizető kezességvállaláshoz kösse.  

 

2.3                Halasztott fizetési kedvezmény előfeltételeként a SISSI PAPÍR Kft. saját rendszerében a vevőt regisztrálja, amely regisztrációhoz, a halasztott fizetési kedvezmény iránti kérelem mellékleteként csatolni kell egyéni vállalkozók esetében a vállalkozói igazolvány másolatát, valamint a számlavezető bank igazolását az utolsó három hónap forgalmáról, illetőleg gazdálkodó szervezetek esetén a nyilvántartását végző szerv által kiállított harminc napnál nem régebbi nyilvántartási kivonatot, aláírási címpéldányt vagy aláírás mintát és a számlavezető bank igazolását az utolsó három hónap forgalmáról. Az előbbi okiratok figyelembevételével kitöltött együttműködési megállapodás mindkét fél általi, cégszerű, azonosítható aláírásával részesülhet a vevő az együttműködési megállapodásban rögzített időponttól kezdődően halasztott fizetési kedvezményben. Amennyiben a vevő éves forgalma nem éri el a nettó 30.000,- Ft értéket, úgy a halasztott fizetési kedvezménye automatikusan megszűnik.

 

2.4                A regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatával vevő hozzájárul ahhoz, hogy személyes és céges adatait a SISSI PAPÍR Kft. a szerződéses kapcsolat során, annak érdekében felhasználja és kezelje, illetőleg azokat a SISSI  Kft. a nyilvántartásaiban tárolja, azonban harmadik félnek nem továbbíthatja. Az adatok harmadik félnek történő átadására kizárólag a vevő előzetesen megtett, határozott beleegyezése után kerülhet sor.

A vevő továbbá a regisztrációjával egyidejűleg kitöltött nyilatkozatát követő megrendelésével a jelen „ÁSZF” alapján kinyilvánítja azon igényét, hogy a SISSI PAPÍR Kft. a részére postai vagy elektronikus úton reklám és marketing ajánlatokat küldjön. A vevő jogosult jelen „ÁSZF” alapján bármikor visszavonni előbbi igényét, a reklám és marketing anyagok részére való megküldésének korlátozására vagy tiltására vonatkozó írásbeli nyilatkozatának a SISSI PAPÍR  Kft-hez történő eljuttatásával.

 

2.5                A szerződéses kapcsolat során a fizetés napjának minden esetben az a nap minősül, amikor az áru ellenértéke a SISSI PAPÍR Kft. folyószámláján megjelenik. A késedelmesen beérkező fizetések után a SISSI PAPÍR Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értékét számítja fel késedelmi kamatként,amely késedelmi kamatot a negyedévi zárást követően késedelmi kamatközlő levélben küld meg teljesítésre a SISSI PAPÍR  Kft a vevő részére.  A számla egy részére vonatkozó kifogás nem jogosítja a vevőt a számla kifogással nem érintett részei kifizetésének megtagadására.

A megrendelt áru ellenértékének esetlegesen részletekben történő teljesítésére kizárólag a  SISSI PAPÍR Kft. külön, írásos hozzájárulása esetén kerülhet sor.

 

2.6                Írásbeli emlékeztető, ill. a regisztráció során megadott pánzügyi e-mail címre (nem minden esetben azonos más regisztrált e-mail címekkel) egyenlegértesítő kerül azon vevők részére megküldésre, amelyeknek 3 naptári napot meghaladó lejárt tartozásuk van. 500,- Ft adminisztrációs díj felszámítása mellett további 7 és 14 naptári nap után ismételt fizetési felszólítás kerül azon vevők részére megküldésre, amelyek a fizetési emlékeztető ellenére sem rendezték tartozásukat, illetőleg a második felszólításban tájékoztatásra kerülnek, hogy tartozásuk behajtása további öt naptári napos késedelem esetén jogi út igénybe vételével történik. Az írásbeli fizetési emlékeztető mellett azon hátralékos vevők, akiknek lejárt számlájuk összege meghaladja meghatározott hitelkeretük 10%-át vagy 7 napon túli lejárt tartozásuk van, úgy a SISSI PAPÍR  Kft. rendszerében „letiltásra” kerülnek (a halasztott fizetési kedvezményük megvonásra kerül), és a továbbiakban vásárlásaikat kizárólag az ellenérték azonnali, készpénzben történő megfizetése mellett bonyolíthatják.  Azon esetben, ha a vevő a letiltást követően rendezi tartozását, úgy ismételten halasztott fizetési kedvezményben való részesíthetősége, illetőleg a halasztott fizetési kedvezmény mértékének meghatározása a SISSI PAPÍR Kft. felsővezetőinek kizárólagos hatáskörébe tartozik. Amennyiben a „hátralékos” vevő nem reagál a fizetési felszólításokra, vagy a tartozása meghaladja a húsz naptári napot, úgy a SISSI PAPÍR  Kft. a követelését jogi úton érvényesíti az ügyvezető döntése szerint ügyvéd, vagy megbízott behajtó cég útján, amellyel kapcsolatosan felmerülő költség a Ptk. 6:46. §-a alapján terheli a vevőt. A tartozás rendezése tárgyában húsz naptári nap után megküldött előzetes ügyvédi felszólító levél esetén 2.000,- Ft adminisztrációs díj kerül felszámításra.

 

2.7           Amennyiben a vevő készpénzhelyettesítő eszközzel (pl.: utalvány) tesz eleget fizetési kötelezettségének, úgy az annak pénzre történő konvertálásával kapcsolatosan a SISSI PAPÍR Kft-nél felmerülő kezelési és adminisztrációs költség a vevőt terheli, aki köteles ezen összeget a SISSI PAPÍR Kft. ilyen irányú felhívására maradéktalanul megfizetni. Ezen összeg megfizetésének hiányában az áru ellenértéke nem tekinthető maradéktalanul kiegyenlítettnek. Az utalvány átadására kizárólag a SISSI PAPÍR Kft. székhelyén üzemelő pénztárban van lehetőség, a pénztáron kívül a SISSI PAPÍR  Kft. munkavállalói és megbízottjai utalvány átvételére nem jogosultak.

 

 

3.                   A MEGRENDELÉS MÓDJA

 

3.1                A vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a  SISSI PAPÍR  Kft. felé telefonon, telefaxon, interneten www.papirvaros.hu és e-mailen keresztül kizárólag a SISSI PAPÍR  Kft. általi regisztrációját követően adhatja le megrendelését. A vevő nem elektronikus úton leadott megrendelése önmagában nem keletkeztet teljesítési kötelezettséget a SISSI PAPÍR  Kft. részéről, azonban a SISSI PAPÍR Kft. által telefaxon, e-mailen vagy postai küldeményként megküldött rendelés visszaigazolás a szerződést érvényesen létrehozza a felek között. A rendelés visszaigazolás kiadása az áru szállításának nem előfeltétele, az áru átvételével a rendelés visszaigazolás kiadásának elmulasztása esetén is a szerződés a SISSI PAPÍR  Kft. és a vevő között érvényesen létrejön.

A vevő által elektronikus úton leadott megrendelés esetén a SISSI PAPÍR Kft. elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolást küld. Amennyiben a visszaigazolás a megrendelés elküldésétől számított 48 órán belül nem érkezik meg a vevőhöz, úgy a vevő ajánlati kötöttsége megszűnik.

 

3.2                A fentiek szerint létrejött szerződés, írásbeli szerződésnek minősül, amely a SISSI PAPÍR  Kft. által naponta iktatásra kerül. Az előbbiek szerint létrejött szerződés iratanyagát a SISSI PAPÍR Kft. a székhelyén egy évig megőrzi.

 

3.3                A vevő vállalja, hogy a megrendelésein feltünteti a SISSI PAPÍR  Kft. árlistáiban szereplő cikkszámait, és legkisebb rendelési egységeket figyelembe véve adja le megrendeléseit. A vevő tudomásul veszi, hogy a SISSI PAPÍR  Kft. az árlistájában szereplő termékek csomagolási egységeit nem bontja meg.

 

3.4                A vevő ismeri és elfogadja az interneten történő vásárlás kockázatait, amelyre tekintettel internetes vásárlás esetén a SISSI PAPÍR  Kft-t különösen nem terheli felelősség

·         az internetes hálózat bármilyen, a webáruház működését és a vevő vásárlását akadályozó működési hibája;

·         az internetes megrendelés küldése vagy a rendelés visszaigazolásának fogadása során nem a szolgáltatótól származó bármely adat érkezése;

·         bármely vételi eszközben történő bármilyen meghibásodása;

·         a vásárlás folyamatában alkalmazott bármely szoftver nem megfelelő működése;

·         a szolgáltató hálózatban fellépő bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményei tekintetében.

 

 

 

4.                   A SZÁLLÍTÁS MÓDJA, TELJESÍTÉSE

 

4.1                A megrendelt áru szállítása a vevővel egyeztetett időpontban, a megrendelésben megadott címre történik. Az árunak az egyeztetett időpontban történő átvételéről a vevő köteles a saját felelősségére gondoskodni. Amennyiben a szállítás időpontja nem megfelelő a vevő számára, úgy köteles a megrendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül a SISSI PAPÍR  Kft. részére értesítést küldeni. Amennyiben az áru kiszállítása eredménytelen, úgy az áru következő alkalommal történő kiszállításának költségei a vevőt terhelik, aki köteles azt az áru ellenértékének megfizetésével egyidejűleg a kiszállítási költségeket is kiegyenlíteni.

 

A  SISSI PAPÍR Kft. vállalja, hogy a vevő adott napon 14.00 óráig (web áruházon keresztül 15.00 óráig) beérkező megrendelését a megrendelés elfogadásától, 72 -96 órán belül az ország bármely pontjára kiszállítja. A jelen pontban írt szállítási határidők kizárólag tájékoztató jellegűek, azok a Kft-t nem kötelezik, a tényleges szállítási határidő minden esetben a megrendelés visszaigazolásban szereplő szállítási határidő. Gödöllőn  és annak közvetlen vonzáskörzetében (Szada,Veresegyház, Erdőkertes,Mogyoród, Fót, Kerepes, Kistarcsa, Nagytarcsa, Isaszeg,Pécel,) nettó 20.000,- Ft feletti megrendelések szállítási díjmentesen, míg a nettó 20.000,- Ft alatti megrendelések nettó 1.990,- Ft/cím szállítási díj ellenében kerülnek kiszállításra ezen kívül az áru nettó értéke 0,4 %-ának megfelelő összegű útdíj költség kerül kiszámlázásra külön tételként.

 

4.2                Az árut a SISSI PAPÍR Kft. szállítmányozó partnerei munkanapokon 7-18 óra között szállítják ki.

 

4.3                Nem regisztrált vevő internetes vásárlása esetén a kiszállítás postai úton, utánvéttel, a vevő költségére történik. Postai utánvét esetén a szállítás költségei tekintetében a mindenkori postai díjszabás az irányadó.

 

4.4                Az áruátvételkor a vevő képviselője útján köteles meggyőződni az áru mennyiségi, minőségi meglétéről, illetve a csomagolás épségéről és ezt tényt a kísérőokmányokon aláírásával igazolja.

 

4.5                Az áru kísérő okmánya a szállítólevél és a számla, amelyen egyik fél sem jogosult javítást végezni.

 

4.6                A vevő jogosult az árut a SISSI PAPÍR  Kft. költségén visszaküldeni, és a fizetést megtagadni, az alább felsorolt esetekben:

·         az áru minősége, mennyisége vagy csomagolása nem megfelelő;

·         az árucikk nem lett megrendelve;

·         az árucikk nem időre érkezik;

·         a rakodás nem megfelelő, számolhatatlan, balesetveszélyes;

·         nem a megállapodott paraméterekkel bír a termék (pl.: kevesebb lapszám, eltérő méret, … stb.).

 

 

5.                   TULAJDONJOG FENNTARTÁSA, ÁRU ÉRTÉKESÍTÉSE

 

5.1                A SISSI PAPÍR  Kft. a leszállított áru tulajdonjogát minden esetben fenntartja az áru ellenértékének maradéktalan megfizetéséig, illetőleg mindaddig, amíg a vevővel szemben bármilyen követelése áll fenn, ideértve a késedelmi kamatot és behajtási költségeket is. Előbbiek alapján a vevő nem jogosult a tulajdonjogi korlátozás alá eső termékeket megterhelni.

 

5.2                A vevő kizárólag a szokásos üzletmenetében jogosult a tulajdonjogi korlátozás alatt álló termékeket értékesíteni, azonban abban az esetben, ha a vevőnek lejárt fizetési kötelezettsége van a SISSI PAPÍR  Kft. felé, köteles a nála található még nem értékesített, a SISSI PAPÍR Kft. által leszállított vagy szállítás alatt lévő termékeket a fennálló követelés mértékéig visszaszolgáltatni, illetőleg azokat a SISSI PAPÍR Kft. székhelyén a SISSI PAPÍR Kft. rendelkezésére bocsátani, avagy a SISSI PAPÍR Kft. forgalmazási termékkörébe tartozó egyéb, általa forgalmazott terméket (ún. helyettesíthető termék) a fennálló követelés mértékéig kiskereskedelmi áron a SISSI PAPÍR Kft. részére értékesíteni. Önkéntes teljesítés hiányában a SISSI PAPÍR  Kft. a leszállított árut, minden külön végrehajtható okirat nélkül, az áru fekvése helyén magához veheti, amely esetben sem vevőt, sem az árut egyébként birtokló harmadik személyt nem illeti meg az áru tekintetében a SISSI PAPÍR  Kft-vel szemben birtokvédelem (jogos önhatalom). Ezen rendelkezések irányadóak a helyettesíthető termékekre is. Az előbbiek szerint gyakorolt jogos önhatalom esetén a vevő köteles a SISSI PAPÍR  Kft-nek az áru vissza-, ill. elszállításával felmerülő, a vissza-, ill. elszállított áru nettó értéke 5%-ának megfelelő szállítási díjat is külön számla ellenében megfizetni. Azon nem várt esetben, ha a vevő vagy a vevő érdekkörébe tarozó személy a SISSI PAPÍR Kft. által gyakorolni kívánt jogos önhatalmat meghiúsítja, úgy a jogos önhatalom első megkísérlésének napjától a jogos önhatalom sikeres gyakorlásának napjáig a vevő a vissza-, ill. elszállítani kívánt áru nettó értéke 5%-ának megfelelő napi késedelmi kötbért is köteles a SISSI PAPÍR  Kft. részére megfizetni.

 

5.3                Amennyiben a vevő lejárt és nem lejárt tartozása meghaladja a vevőnek a külön megállapodásban rögzített hitelkeretét, úgy a SISSI PAPÍR  Kft. jogosult felfüggeszteni a további szállításokat az ellenérték maradéktalan megfizetéséig.

 

 

6.                   TRANSZPORTKÁROK, REKLAMÁCIÓ

 

6.1                A SISSI PAPÍR Kft. raktárából ragasztószalaggal lezárt csomag kerül kiszállításra. Amennyiben a vevő a ragasztószalag sérülését észleli, úgy a SISSI PAPÍR Kft. megbízottjától köteles írásbeli igazolást kérni. A SISSI PAPÍR Kft. kizárólag abban az esetben tud kárigénnyel fellépni a logisztikai céggel szemben - és a vevőnek új, hibátlan árut küldeni - amennyiben írásbeli tájékoztatást kap a vevőtől a káreseményről.

 

6.2                A leszállított áru rendeltetésszerű használatát nem akadályozó, nem jelentős hiba vagy hiányosság esetén a vevő nem jogosult az áru átvételét megtagadni, illetőleg előbbiekre való hivatkozással az áru ellenértékének kifizetését megtagadni. Az áru átvételével a kárveszély az áru tekintetében a SISSI PAPÍR Kft-ről vagy szállítmányozó partneréről átszáll a vevőre.

 

6.3                A vevő minőségi, mennyiségi eltérés miatti reklamációját a SISSI PAPÍR Kft. csak a sértetlen ragasztószalaggal lezárt, a szállítmányozótól sérülésmentesen átvett küldemények esetén, azok tételes átvételekori tapasztalás esetén tud elfogadni az áru kézhezvételétől számított három napon belül megküldött írásos jegyzőkönyv és a számla másolatának csatolása mellett.

 

6.4                A tételesen átadott és átvett szállításokat követően a SISSI PAPÍR Kft. mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. 

 

6.5                A leszállított árura vonatkozó jótállás időtartama - egyes tartós fogyasztási cikkek esetén – egy év, amelynek kezdő időpontja az áru vevő általi átvételével kezdődik. A jótállási igény jótállási jeggyel érvényesíthető, amely az áruval együtt kerül átadásra a vevő számára. A vevő a jótállási igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti. A jótállás jelen „ÁSZF”-ben nem említett további szabályait az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet tartalmazza.

 

 

7.                   ÁRAK, ÁRVÁLTOZÁS

 

7.1                A számlázás az érvényben lévő árlista alapján, a mindenkori  kedvezmények figyelembevételével történik. A szerződéses ár a rendelés visszaigazolásban szereplő illetve a vásárlás előtt visszaigazolt ár.

 

7.2                A vevő által elfogadott árváltoztatás esetén a vevő által az új árjegyzék hatályba lépése előtt rendelt áruk ellenértéke a rendelés leadásának időpontjában érvényes árjegyzék szerinti árak figyelembevételével kerül számlázásra.

 

7.3                A SISSI PAPÍR Kft. az árváltozás jogát fenntartja.

 

7.4                A SISSI PAPÍR  Kft. aktuális árlistái és akciói megtekinthetők az interneten a www.papirvaros.hu címen. A SISSI PAPÍR Kft. prospektusaiban, katalógusaiban és  fotó egyéb írásos anyagaiban szereplő adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok írásos ajánlati felhívásnak nem minősülnek, azok tartalmáért a SISSI PAPÍR Kft. semmiféle felelősséget nem vállal.

 

7.5                A SISSI PAPÍR  Kft. on-line rendszerébe kizárólag regisztrációt követően jelszóval rendelkező vevő léphet be. A vevő teljes és kizárólagos felelősséggel tartozik a regisztráció eredményeképpen kapott jelszó kezeléséért, a vevőt teljes körű helytállási kötelezettség terheli a jelszóhoz hozzáférő bármely személy tevékenységéből eredő károkért. A SISSI PAPÍR Kft. nem felel az olyan károkért, amelyek a jelszó illetéktelen használatából eredően keletkeztek akár a vevőnél, akár más harmadik személynél.

 

 

8.                   REKLAMÁCIÓ, VISSZÁRU

 

8.1                Megrendeléstől eltérő szállításokra vonatkozó reklamációkat a SISSI PAPÍR Kft. csak az írásban, e-mailen leadott megrendelésre fogadja el. Az írásban leadott megrendelésekre vonatkozó jogos - a SISSI PAPÍR Kft. munkatársainak hibájából esetlegesen bekövetkezett (hibás árukiadás, téves számlázás, téves kiírás, hibás termékek) - reklamáció esetén a SISSI PAPÍR  Kft. a teljes vételárat a vevő részére a reklamáció kézhezvételétől számított huszonhét napon belül visszafizeti. A telefonon leadott megrendelések esetén a reklamációt a SISSI PAPÍR Kft. a visszárukra vonatkozó szabályok szerint bírálja el. Megrendeléstől eltérő szállításra vonatkozó reklamációs igényét a vevő köteles a számla kézhezvételétől számított nyolc munkanapon belül jelezni a SISSI PAPÍR Kft. weboldaláról (www.papirvaros.hu) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap”kitöltött példányának megküldésével.

 

8.2                A vevő visszáru iránti kérelmét a SISSI PAPÍR Kft. weboldaláról (www.papirvaros.hu) letölthető „Reklamációs és visszáru adatlap” kitöltött példányának megküldésével nyújthatja be a SISSI PAPÍR Kft-hez. Az olyan visszárura szánt készleteket, amelyek nem a SISSI PAPÍR Kft. hibájából kerülnének visszáruzásra, minimum 10%-os értéklevonással kerülhetnek visszavételre. Visszáru engedélyezése esetén csak az áru ellenértékének levásárlására, vagy értékazonos cseréjére van lehetőség. Visszárut a SISSI PAPÍR Kft. kizárólag bontatlan, sértetlen, gyűjtő egységcsomagban és újraértékesíthető állapotban fogad el. Az egyedileg rendelt vagy szezonális cikkek visszáruzására nincs lehetőség.

 

8.3                A fogyasztó a jogszabályban írtak szerint jogosult a terméknek; több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek; több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak; ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy napon belül, az átvett áru hiánytalan és hibátlan állapotban, sértetlen, eredeti csomagolásban történő visszaszolgáltatása mellett a szerződéstől elállni. A fogyasztó az elállási jogát a mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával; vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján, illetve a SISSI PAPÍR Kft. weboldalán gyakorolhatja. Ezen utóbbi esetben a SISSI PAPÍR  Kft. tartós adathordozón haladéktalanul visszaigazolja a fogyasztói nyilatkozat megérkezését. Az árunak a SISSI PAPÍR Kft. székhelyére történő visszaszolgáltatási költségei a fogyasztót terhelik. A fentiek szerint gyakorolt elállás esetén a SISSI PAPÍR  Kft. a megfizetett vételárat - az elállással kapcsolatosan felmerült, őt megillető költségeivel csökkentve - az elállástól számított tizennégy napon belül a fogyasztó részére visszafizeti. Nem gyakorolhatja a fogyasztó az elállási jogát olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében; olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza; olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel; lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta.

 

8.4                A vevői reklamációk jogosságát, a visszáruk engedélyezhetőségét és az elállás megfelelőségét a SISSI PAPÍR Kft. vezetője bírálja el az adott adatlap beérkezésétől számított három munkanapon belül. A visszáruk a következő vevői szállítással egyidejűleg kerülnek rendezésre. A hiányosan kitöltött, olvashatatlan, értelmezhetetlen formanyomtatványok nem kerülnek elbírálására. Megfelelően kitöltött és a SISSI PAPÍR  Kft. engedélyező aláírásával ellátott formanyomtatvány hiányában a logisztikai cégek az árut nem szállítják vissza, illetőleg visszáruként a SISSI PAPÍR  Kft. telephelyére közvetlenül visszaszállított áruk nem kerülnek átvételre. 

 

 

9.                   VITÁS KÉRDÉSEK, ALKALMAZANDÓ JOG

 

9.1                A felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a Megrendelő jogszabály kifejezett, ettől eltérő rendelkezése esetén nem jogosult a Ptk. 6:231. §-ában meghatározott általános elállási jog gyakorlására.

 

9.2                A jelen Általános Szerződési Feltételek megjelenésétől kezdve a korábbiak érvényüket vesztik. Amennyiben az „ÁSZF” bizonyos részei érvénytelennek bizonyulnának, az az egész „ÁSZF” érvényességét nem érinti, az érvénytelen rész helyébe a vonatkozó jogszabályi rendelkezések lépnek.

 

9.3                A vevő bármely termék megrendelésével elismeri, hogy az „ÁSZF” rendelkezéseit ismeri, azokat tudomásul veszi és elfogadja.

 

9.4                A jelen jogviszonnyal kapcsolatosan a felek tudomására jutott valamennyi tény, adat, információ üzleti titoknak minősül. Ezen kötelezettség megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül és a SISSI PAPÍR Kft. jogosult a titoksértésből eredő kárainak a számlákból történő levonás (kompenzálás/beszámítás) útján való érvényesítésére, illetőleg ha kiegyenlítetlen számla nincs, úgy a vevő a kártérítés összegét a SISSI PAPÍR Kft. felszólítását követő nyolc napon belül köteles a SISSI PAPÍR Kft. részére átutalni.

 

9.5                A szerződő felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésből fakadó esetleges jogvitájukat elsősorban békés úton, egyeztetéssel kívánják megoldani. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, akkor értékhatártól függően kikötik a PEST MEGYEI Bíróság kizárólagos illetékességét és annak döntését magukra nézve kötelezőnek, és végrehajtandónak ismerik el.

 

9.6                A SISSI PAPÍR Kft. nem áll a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényben írt magatartási kódex hatálya alatt.

 

9.7                A fogyasztó a panaszával jogosult a Budapesti Békéltető Testülethez (székhely: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310., levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10., e-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu) fordulni.

 

9.8                A felek között létrejött szerződés nyelve a magyar, illetőleg a felek közötti szerződéses jogviszonyban a magyar jog szabályai, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkoZÁSOK közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadóak. A SISSI PAPÍR Kft. rendeletben írt "Elállási/felmondási mintatájékoztatót", "Elállási/felmondási nyilatkozatmintát" és "A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztatót" www.papirvaros.hu weboldalán külön is közzétette.